Inovācijas sistēma |

Pirmdiena, 2024 gada 27. maijs
Vārda dienas svin Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris x

Inovācijas sistēma

Kas ir inovācijas sistēma?

Inovācijas procesu attīstības tempus un efektivitāti nosaka sociāli – ekonomiskā vide, kur īstenota inovācijas sistēma un notiek inovatīvā darbība.

Nacionālā Inovācijas sistēma ir katrā zemē izveidota sistēma, kas nodrošina efektīvu zināšanu un prasmju apriti sabiedrībā un veicina līdzsvarotu sabiedrības intelektuālo un saimniecisko attīstību, un ir valdības sabiedrības un privātā sektora institūciju un to īstenoto pasākumu kopums. Inovācijas sistēmas pamata sastāvdaļas:

  • izglītība
  • pētniecība (zinātne, jaunrade)
  • uzņēmējdarbība
  • finanšu sistēma
  • likumdošana

Inovacijas process

Efektīvai inovācijas sistēmas darbībai ir nepieciešama visu tās elementu līdzsvarota un harmonizēta mijiedarbība. Citiem vārdiem – inovācijas sistēma ir vide, kurā darbojas esošie uzņēmumi, rodas jauni uzņēmumi, notiek efektīva zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa starp uzņēmumiem un pētniecības institūtiem un augstskolām, kā arī tiek veicināta jaunu konkurētspējīgu produktu izstrāde un ražošana, un sekmīgs ražojumu eksports.

Bez tam globālās ekonomikas apstākļos sabiedrība kļūst arvien vairāk atkarīga arī no daudziem ārējiem apstākļiem (politiskie, sociālie, demogrāfiskie aspekti, ražošanas globalizācijas ietekme u.c.), kuri ņemami vērā, lai saglabātu uzņēmumu konkurētspēju un sekmētu to gatavību nākotnes izaicinājumiem.

Pasaules prakse liecina, ka vislielākā uzmanība inovācijas sistēmas izveidē veltāma mazo un vidējo uzņēmumu veidošanai un attīstībai, radot labvēlīgus tiesiskos regulējumus, veicinot to nodrošinātību ar atbilstošu infrastruktūru un finansējuma iespējām – tādējādi radot visefektīvāko ceļu jaunu ideju īstenošanā un samazinot risku jauniem inovatīviem uzņēmumiem iekļauties valsts ekonomiskajā dzīvē. Praksē īstenotai pat vismazākai inovatīvai iecerei ir daudz lielāka saimnieciskā vērtība nekā lielam zināšanu kopumam, kas praktiski netiek izmantots.

Pētījums par Nacionālās inovācijas sistēmas attīstību Latvijas sociāli-ekonomiskajā vidē un praktiski pasākumi inovatīvās darbības veikšanai: LR_IZM_LTC_NIS_Petijums

Pielikumi

Sadarbības partneri