Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Balvi

Talrunis: 37128686843

Epasts: balvi@prototips.lv

Majas lapa: www.idejuviesnica.lv

Statuss: Biznesa inkubatori

Regions: Latgale

Apraksts: Uzdevums ir radīt sekmīgu jaunus uzņēmumus, kas, atstājot inkubatoru, būtu finansiāli un ekonomiski patstāvīgi. Biznesa inkubators rada jaunas darbavietas, veicina sabiedrisko aktivitāti un jauno tehnoloģiju ieviešanu.

Kontaktpersona: Biroja vadītāja Viktorija Lavrentjeva