Lauku partnerība "Lielupe"

Talrunis: 37126399946

Epasts: lielupe@jrp.lv

Majas lapa: www.partneribalielupe.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Veicina sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, rast iespēju izglītojoša rakstura semināru organizēšanai lauku teritorijā, veicināt biedru izglītošanos Latvijā un ārzemēs, veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Jelgavas rajona attīstību.

Kontaktpersona: Līga Švānberga