Dobeles lauku partnerība

Talrunis: 37129187113

Epasts: ineta.vintere@dobelespartneriba.lv

Majas lapa: www.dobelespartneriba.lv

Statuss: Biedrības, NVO

Regions: Zemgale

Apraksts: Sekmē sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību, izstrādā stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, veido interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās, piesaista un koordinē finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai, izglīto un informē iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīsta sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.

Kontaktpersona: Ineta Vintere