Biznesa inkubators Ideju Viesnīca Daugavpils

Talrunis: 37165455617

Epasts: daugavpils@prototips.lv

Majas lapa: www.idejuviesnica.lv

Statuss: Biznesa inkubatori

Regions: Latgale

Apraksts: Uzdevums ir radīt sekmīgu jaunus uzņēmumus, kas, atstājot inkubatoru, būtu finansiāli un ekonomiski patstāvīgi. Biznesa inkubators rada jaunas darbavietas, veicina sabiedrisko aktivitāti un jauno tehnoloģiju ieviešanu.

Kontaktpersona: Biroja vadītāja Dana Ņikitina