Jūrmalas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Talrunis: 37167093850

Epasts: ligita.mazina@jpd.gov.lv

Majas lapa: www.jurmala.lv

Statuss: Pašvaldību attīstības departamenti

Regions: Rīga

Apraksts: Nodaļas uzdevumi Jūrmalas pilsētā ir ekonomikas un attīstības veicināšana: organizē pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrādi un veicina nozaru stratēģiju izstrādi, sekmē to veiksmīgu ieviešanu ar attīstības programmu palīdzību, koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem un divpusējās sadarbības partneriem pilsētas attīstības politikas īstenošanai, sekmē uzņēmējdarbības attīstību pilsētas administratīvajā teritorijā, veic investīciju projektu ekonomiskās ietekmes novērtējumu un sagatavo atzinumus par iesniegtajiem privātajiem investīciju priekšlikumiem to īstenošanai pilsētā, nodrošina sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar pilsētas uzņēmējiem un Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi, sadarbībā ar domes struktūrvienībām izstrādā domes investīciju plānu.

Kontaktpersona: nodaļas vadītāja p.i. Ligita Maziņa