Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācija centrs

Talrunis: 37163807276

Epasts: Sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv

Majas lapa: www.saldus.lv

Statuss: Informācijas centri

Regions: Kurzeme

Apraksts: KRSIC sniedz bezmaksas konsultācijas Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību un to struktūrvienību darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem par aktuāliem ES struktūrfondu projektu konkursiem un projektu sagatavošanu.Konsultācijās tiek sniegta informāciju par interesenta projekta idejai piemērotāko fondu, pieteikšanās kārtību un termiņiem, projekta atbilstību reģiona attīstības tendencēm, iesniegšanai nepieciešamo dokumentāciju, iespējamiem partneriem, bet visa projekta sagatavošana jānodrošina pašam projekta pieteikuma iesniedzējam.KRSIC darbinieki sagatavo un izplata informāciju par ES Struktūrfondu un citu finansējuma avotu iespējām, veido sadarbības tīklu ar ES Struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām, Valsts kanceleju, aģentūrām, Lauku atbalsta dienestu un Lauku konsultāciju dienestu, Latvijas Pašvaldību savienību, ES informācijas centriem, Europe Direct punktiem un publiskajām bibliotēkām.

Kontaktpersona: Informācijas centra vadītāja Sandra Fridrihsone