Ieteikumi, kā veicināt dalību Apvārsnis Eiropa projektos |

Piektdiena, 2024 gada 21. jūnijs
Vārda dienas svin Monvīds, Egita, Emīls x

Ieteikumi, kā veicināt dalību Apvārsnis Eiropa projektos

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) aktīvi sekmē uzņēmumu un pētniecisko institūciju dalību Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe – HE) projektos. Vairākas no HE sadaļām ir veltītas nanozinātņu, nanotehnoloģiju, materiālu un jaunu ražošanas tehnoloģiju (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies – NMP) attīstībai, kas ir nozīmīga tehnoloģiju grupa. To stiprināšana palielina Eiropas rūpniecības konkurētspēju.

Daudzām organizācijām ar augstu pētniecisko un inovācijas potenciālu, it sevišķi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem nav pieredze dalībai HE projektos ir problēmas tajos iesaistīties. Tāpēc Eiropas Savienības finansētais FIT-4-NMP projekts, kurā piedalās arī Latvijas Tehnoloģiskais centrs, palīdz “jaunpienācējiem” piedalīties ES pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un inovācijas veicināšanas projektos. Ar “jaunpienācējiem” tiek saprastas organizācijas ar augstu inovācijas potenciālu, kuras nav piedalījušās Horizon 2020 (H2020) programmas NMP projektos. Lai veicinātu “jaunpienācēju” dalību HE projektos, FIT-4-NMP projekta laikā tiek organizēti semināri, veicināta sadarbības tīklu veidošanās, sekmēta tehnoloģiju pārnese un veiktas apmācības.

Nepieciešamību veicināt jaunpienācēju iesaistīšanu starptautiskos pētniecības un inovācijas attīstības projektos pamato dažādi ES dokumenti. Piemēram, Eiropas Komisijas 2017. gadā publicētajā programmas H2020 starpposma novērtējuma ziņojumā, neskatoties uz to, ka vairāk nekā puse H2020 dalībnieku bija jaunpienācēji, teikts, ka “nepieciešami uzlabojumi programmas ieviešanā, lai projektiem piesaistītu jaunus dalībniekus”. Tāpat arī programmas H2020 Padomdevēju grupa nanotehnoloģiju, progresīvu materiālu, biotehnoloģiju un progresīvas ražošanas un apstrādes jomā 2018. gada novembrī uzsvēra, ka tikai 38,4 % no Eiropas atbalsta saņēmējiem šo jomu projektos bija jaunpienācēji. Konsultatīvā grupa arī rekomendēja darbības, kas varētu palīdzēt iesaistīt jaunus dalībniekus.

Projekta FIT-4-NMP ietvaros izstrādātajā ziņojumā “Kā palielināt talantīgo jaunpienācēju līdzdalību Apvārsnis Eiropa NMP projektos” ir aplūkota labā prakse un pieredze politikas pasākumu īstenošanā, kas tika pielietota, lai atbalstītu dalību programmā H2020, kā arī apkopotas galvenās darbības, kuras būtu jāveic Eiropas, valsts, reģionālā un institucionālā līmenī, lai novērstu esošos šķēršļus dalībai programmā HE. Turpinājumā ir izklāstīti galvenie pētījuma secinājumi.

Politikas veidotāji Eiropas, valsts, reģionālā un institucionālā līmenī cenšas radīt apstākļus efektīvai pētniecības un inovācijas grupu dalībai ES programmās. Mērķis ir maksimāli palielināt ieguvumus no šādas līdzdalības, kas palielina pētniecības un inovācijas efektivitāti, stiprina starptautisko sadarbību un ir sabiedrības interesēs.

ES līmenī kaskādes finansējumu, kas pazīstams arī kā finansiāls atbalsts trešajām pusēm, ir izveidojusi Eiropas Komisija, lai sadalītu finansējumu jaunu uzņēmumu izveidei un to izaugsmes palielināšanai, kā arī jaunu MVU vai uzņēmumu ar vidēju kapitalizāciju modernizācijai.

Valsts un reģionālā līmenī ir sistēmiski politikas pasākumi, finansiāli stimuli un informatīvs atbalsts, kuru mērķis ir novērst šķēršļus, kas saistīti ar motivāciju iesniegt projektu pieteikumus, un barjeras sekmīgai dalībai projektos.

Galvenie politikas pasākumi, lai veicinātu dalību programmā H2020, ietvēra stimulus starptautiskai pētnieciskajai sadarbībai un internacionalizācijai nacionālajās/reģionālajās pētniecības vērtēšanas sistēmās. No vienas puses, uzsvars uz starptautisko sadarbību pētniecības vērtēšanas kritērijos liecināja par skaidru pētniecības un inovāciju politikas mērķi veicināt pētniecības internacionalizāciju un vienlaikus motivēt vērtētās struktūras savās stratēģijās ņemt vērā starptautisko sadarbību pētniecībā. Vēl viens sistēmisks instruments starptautiskās sadarbības sekmēšanai, ko izmantoja valstu līmenī, bija ERA-Net Cofund iniciatīvas, kas savstarpēji savienoja valsts un reģionālās pētniecības programmas.

Otrā instrumentu grupa, lai stiprinātu dalību programmā H2020, ko piemēroja valstu līmenī, bija finansiālie stimuli. Šo instrumentu mērķis parasti bija stimulēt pētniecības organizācijas un uzņēmumus sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus Ietvar-programmas konkursos. Šo instrumentu ekonomiskais pamatojums bija samazināt ar projektu sagatavošanu saistītās izmaksas gadījumā, ja projektu priekšlikumi nebija sekmīgi un projekti netika finansēti no Ietvar-programmas. Tādējādi ieguldījumi projektu sagatavošanā tika pilnībā vai daļēji atgūti no valsts vai reģionālajām finansēšanas iestādēm, finansiāli atlīdzinot sagatavošanas izmaksas vai finansējot neveiksmīgos projektu priekšlikumus.

Papildus sistēmiskiem pasākumiem un tiešiem finansiāliem stimuliem svarīga loma bija arī valsts un reģionālajai politikai, sniedzot informāciju un konsultatīvu atbalstu dalībai Ietvar-programmā. Šie pakalpojumi bija īpaši svarīgi jaunpienācējiem, jo tie veicināja izpratni par H2020 konkursiem un nosacījumiem, kā arī palīdzēja izprast konkursu kontekstu un to saistību ar Eiropas pētniecības un inovācijas politikas mērķiem. Laba šī konteksta izpratne ļāva pieteikumu iesniedzējiem pareizi virzīt savus projektu pieteikumus uz Eiropas mērķiem un plānot projekta aktivitātes, lai sasniegtu vēlamo ietekmi. Tas likumsakarīgi palielināja iesniegto projektu pieteikumu izredzes gūt panākumus vērtēšanas procesā.

Institucionālā līmenī bija īpašas shēmas, lai veicinātu dalību Ietvar-programmā, jo īpaši universitātēs un lielākās pētnieciskās organizācijās. Tās parasti bija daļa no plašākiem pasākumiem, lai atbalstītu organizācijas internacionalizāciju. Būtisks priekšnoteikums specializēta atbalsta sniegšanai dalībai Ietvara-programmā bija profesionāla grantu biroja esamība, kas nodrošināja pētniekiem kvalitatīvu pakalpojumu starptautiskās sadarbības projekta pieteikuma sagatavošanā un turpmākajā īstenošanā.

Ieteikumi

Ziņojumā ir ieteikti pieci galvenie politikas iesaistīšanās veidi, kas var palīdzēt palielināt jaunpienācēju līdzdalību HE projektos.

Pētījums parādīja, ka dažādus instrumentus ir lietderīgi realizēt vairākos līmeņos, proti, Apvārsnis Eiropa programmas līmenī, nacionālā/reģionālā līmenī, NKP un citu starpnieku līmenī, kā arī institucionālā līmenī. Paredzams, ka šo pasākumu ietekme palielināsies, ja tie tiks īstenoti visos minētajos līmeņos.

 

Lejupielādēt pilnu pārskatu: https://www.fit-4-nmp.eu/publications

Vairāk par FIT-4-NMP projektu: https://www.fit-4-nmp.eu/

 

Print

Pielikumi

Sadarbības partneri