Uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējums |

Otrdiena, 2017 gada 21. novembris
Vārda dienas svin Andis, Zeltīte | Dienā +14°, naktī +1° x

Uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējums

Uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējums jeb tehnoloģiju spēju audita instruments ir profesora Džona Besanta (angļu valJohn Bessant) ieviesta metode, lai novērtētu individuālu uzņēmumu atbilstoši deviņām galvenajām tehnoloģiju aktivitātes jomām. Inovācijas un jauno tehnoloģiju spēju dimensijas ir sekojošas:

 • Apzināšanās. Raksturo kā firmas novērtē inovācijas procesus un jauno tehnoloģiju nozīmīgumu savā darbībā.
 • Meklēšana. Demonstrē, cik aktīvi firmas interesējas par pēdējiem sasniegumiem jaunās tehnoloģijās savā nozarē pasaulē, Eiropā un Latvijā. Dimensija raksturo uzņēmumu spēju ātri un efektīvi iegādāties, pasūtīt vai izstrādāt jaunas tehnoloģijas un attīstīt jaunus produktus.
 • Kompetence. Informē vai firma un tās vadība rīkojas pietiekoši kompetenti inovācijas un jauno tehnoloģiju jautājumos.
 • Stratēģija. Šī dimensija noskaidro vai inovācijas un jauno tehnoloģiju izstrādes process firmā ir „nejaušs” un spontāns, vai arī uzņēmums šos procesus ir iekļāvis savā biznesa stratēģijā un ilgtermiņa biznesa plānā.
 • Pieejamība jeb tehnoloģijas novērtējums un izvēle. Šī dimensija ir Meklēšanas un citu analīzes dimensiju (Sadarbība, Kompetence) rezultāts, kas norāda, vai firma šobrīd varētu pietiekoši ātri iegādāties vai izstrādāt jaunas tehnoloģijas ja uz to spiestu konkurence vai jaunas attīstības tendences nozarē. Jāatzīmē, ka šī dimensija neņem vērā uzņēmuma finanšu iespējas iegādāties jaunās tehnoloģijas.
 • Iegāde. Šī ir viena no objektīvajām dimensijām un parāda, vai firma praksē tiešām iegādājas jaunās tehnoloģijas un vai izstrādā tās.
 • Ieviešana. Arī šī ir objektīvā dimensija, kas norāda, vai firma izstrādā, pērk un izmanto jaunas tehnoloģijas savā darbībā.
 • Mācīšanās. Novērtē firmas vadošā personāla un darbinieku iespējas tālākizglītībā.
 • Sadarbība jeb ārējo sakaru un stimulu izmantošana. Norāda vai firma sadarbojas ar Pētniecības institūtiem, universitātēm un citām inovāciju un tehnoloģijas atbalstošām organizācijām.

Šis instruments nodrošina mehānismu, lai:

 • Veiktu ātru tehnoloģisko iespēju auditēšanu uzņēmumā;
 • Noteiktu uzņēmuma stiprās un vājās puses;
 • Noteiktu kritērijus salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem vai “labās prakses” modeli.

Veikt uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējumu!

Lai veiktu sava uzņēmuma inovācijas kapacitātes novērtējumu, atbildiet uz sekojošiem jautājumiem, novērtējot tos ar attiecīgiem punktiem.

Vai jūs piekrītat sekojošām tēzēm:

1-100% nepiekrītu  2-vairāk nepiekrītu, kā piekrītu  3-vairāk piekrītu, ka nepiekrītu 4-100% piekrītu

Apzināšanās

Iegūtais koeficients - 0 / 0.85 - Vidējais LTC tehnoloģiski orientēto uzņēmumu rādītājs

Meklēšana

Iegūtais koeficients - 0 / 0.70

Kompetence

Iegūtais koeficients - 0 / 0.79

Stratēģija

Iegūtais koeficients - 0 / 0.77

Pieejamība

Iegūtais koeficients - 0 / 0.79

Iegāde

Iegūtais koeficients - 0 / 0.64

Ieviešana

Iegūtais koeficients - 0 / 0.65

Mācīšanās

Iegūtais koeficients - 0 / 0.56

Sadarbība

Iegūtais koeficients - 0 / 0.43

Lūdzu, aizpildi visus laukus!

12

1. līmenis – Neapzinātie/pasīvie uzņēmumi

Šos uzņēmumus var raksturot kā „nezinošus” vai „neapzinātos” attiecībā uz tehnoloģiju uzlabojumu nepieciešamību. Tie neizprot un neatzīst tehnoloģisko pārmaiņu nepieciešamību. Tie nezina ko un kur tieši varētu uzlabot, un kā attiekties pret tehnoloģiju modernizācijas procesu. Šie uzņēmumi nespēj pretoties konkurencei. Piemēram, ja tirgū ienāk zemo izmaksu konkurenti vai arī tirgus pieprasa ātrāku piegādi vai augstāku kvalitāti, 1.līmeņa uzņēmumi nespēj šīs pārmaiņas uztvert un ātri reaģēt. Pat ja tie cenšas to darīt, viņi velti tērē resursus, pievēršot uzmanību neatbilstošiem uzlabojumu veidiem.

2. līmenis – Reaģējošie

Šie uzņēmumi atzīst pārmaiņu un nepārtrauktu uzlabojumu nepieciešamību ražošanā, kā arī citas tehnoloģiskās iespējas. Tomēr šiem uzņēmumiem nav īsti skaidrs, kā efektīvi vadīt šos procesus. Tā kā to iekšējie resursi ir ierobežoti un tiem nereti trūkst tehnoloģiskā pamata prasmju un pieredzes, šie uzņēmumi spēj reaģēt uz tehnoloģiskiem draudiem vai iespējām, ar ko saskaras, taču nespēj pielāgoties atbilstoši savām vajadzībām. 2. līmeņa uzņēmumu ārējie tīkli parasti ir vāji attīstīti un tehnoloģiskās prasmes tiek iegūtas no piegādātājiem un līdzīgu uzņēmumu darbības vērošanas. Šiem uzņēmumiem ir labas attiecības ar citiem uzņēmumiem, kuriem arī ir vājās puses un tehnoloģisko iespēju ierobežojumi, Parasti šī līmeņa uzņēmumi cenšas tikt galā ar simptomiem, nevis problēmu cēloņiem. Piemēram, ja rodas sarežģījumi ražošanā, tie maina tehniku, taču situācija neuzlabojas, jo problēma slēpjas ražošanas plānošanā. Šiem uzņēmumiem ir vāji attīstītas iespējas tehnoloģisko stratēģiju, pētījumu un iegādes jomās.

3. līmenis – Stratēģiskais

3. īmeņa uzņēmumiem ir labi attīstīta nepieciešamības izjūta pēc tehnoloģiju pārmaiņām. Tie ir spējīgi ieviest jaunus projektus un pieņemt stratēģisku pieeju nepārtrauktās inovācijas procesā. Tiem ir skaidras prioritātes: kas jāpaveic, kad un kurš to darīs, tie, ir spēcīgas iekšējās spējas gan tehniskajā, gan vadības jomā, un izmaiņas tiek īstenotas prasmīgi un ātri. Šie uzņēmēji ir ieguvēji, jo tiem ir apzināti attīstīts stratēģiskais pamats attiecībā uz tehnoloģiju pētniecību, iegādi, ieviešanu un uzlabošanu. Tomēr tiem trūkst spēju pārskatīt tirgu, izmantojot jaunas tehnoloģijas vai radīt jaunas tirgus iespējas. Šie uzņēmumi sacenšas esošās rūpniecības ietvaros un var aizķerties lēnas attīstības sektorā, neskatoties uz efektīvo tehnoloģiju ieviešanu konkrētajā rūpniecības nozarē. Dažkārt tie nav pārliecināti, kur un kā iegādāties jaunas tehnoloģijas, ja tās neietilpst to darbības vidē. Šiem uzņēmumiem piemīt stipras iekšējās spējas un stratēģiskā domāšana tehnoloģijā, domājot gan par vidēji ilgu, gan ilgāku laika posmu. Dažās jomās šie uzņēmumi var atpalikt no starptautiskiem nozares līderiem, taču tiem ir spēcīgs attīstības potenciāls.

4. līmenis – Radošais

4.līmeņa uzņēmumiem ir labi attīstīts tehnoloģisko spēju kopums. Daudzās jomās tie izmanto radošu pieeju tehnoloģiju izmantošanā, lai sasniegtu konkurences priekšrocības. Tie izprot jaunākās inovācijas stratēģijas un paši pārraksta konkurences noteikumus atbilstoši tehnoloģijām, tirgum un uzņēmumam. Spēcīgi iekšējie resursi tiek apvienoti ar augsta līmeņa absorbējošo spēju, nodrošinot dažādību pārējos sektoros, kuros to prasmes un iespējas rada jaunas priekšrocības un nosaka jomas, kurās uzņēmumi parasti konkurē. Šiem uzņēmumiem ir plašs tehnoloģiju un tirgus tīkls, lai pārzinātu jaunākās tehnoloģijas un iespējas, un uzturētu sakarus ar iekārtu un jaunu ideju piegādātājiem. Šajā kategorijā ietilpst tikai neliela daļiņa uzņēmumu un tie var uzņemties risku, lai gan līdzīgi vairumam uzņēmumu tie cenšas izvairīties no lieka un neparedzēta riska.

Drukāt rezultātu
Apskatīt rezultātu

Sadarbības partneri