Inovācijas politika Latvijā |

Otrdiena, 2024 gada 23. jūlijs
Vārda dienas svin Magda, Magone, Mērija x

Inovācijas politika Latvijā

Inovācijas politika Latvijā

Globālo procesu un pieaugošās konkurences ietekmē uzņēmumu, jo īpaši mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme un konkurētspēja aizvien vairāk ir atkarīga gan no spējas pielietot jaunas zināšanas, organizācijas un darba metodes, gan kapacitātes iesaistīties pētniecisko izstrādņu komercializācijas procesos, lai attīstītu jaunus produktus, pakalpojumus vai procesus. Citiem vārdiem – uzņēmumiem jācenšas izmantot tās iespējas un konkurētspējas priekšrocības, ko var sniegt ieguldījumi inovācijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.martā noteikumiem Nr.271 (prot. Nr.15 3.§) „Ekonomikas ministrijas nolikums”, Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā, kuras uzdevumos un kompetencē ietilpst inovācijas attīstības politikas izstrāde un īstenošana.

Galvenās valsts prioritātes, rīcības virzieni un aktivitāšu līmeņi pasākumi, kas vērsti uz rūpniecības attīstīšanu, finanšu pieejamības, inovācijas un eksporta veicināšanu, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, ir ietverti Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.282 „Par Nacionālās industriālās politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”). Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas rūpniecības nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums, pārneses sistēma.

Vienlaikus inovācijas politikas mērķi un rīcības virzieni noteikti arī Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.685 „Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”).

Inovācijas politika Latvijā ir ietverta arī sekojošos plānošanas dokumentos:

Viedās specializācijas stratēģija

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014

Topošais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam

Latvijas_Nacionālais_attīstības_plāns_2007-2013

Eiropa 2020

Inovācijas Savienības tablo

Arhīvs:

  • Nacionālā inovāciju koncepcija – pirmais valdības dokuments, kas veltīts inovācijas attīstībai valstī. Akceptēta Ministru kabineta sēdē 2001.gada 27.februārī;
  • Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam – inovatīvās attīstības politikas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Nacionālo inovāciju koncepciju. Programma pilnībā atbilst Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas mērķiem. Programma tika akceptēta Ministru Kabineta 2003.gada 1.aprīļa sēdē.

 

Sadarbības partneri